พม.เอาใจผู้พิการเพิ่มช่องทางชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

แสดงความคิดเห็น

โลโก้เคาน์เตอร์เซอร์วิส

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวระหว่างแถลงข่าวการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านเคาน์ เตอร์เซอร์วิสของร้านสะดวกซื้อ (๗-eleven) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการเรื่องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ทำโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรคนพิการ การให้บริการเงินกู้ยืมประกอบอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระหรือขยายกิจการของตน แต่ขาดแคลนเงินลงทุน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคนพิการสามารถกู้ยืมฯ ได้ภายในวงเงินไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระคืนกองทุนฯ ภายในระยะเวลา ๕ ปี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ มีการดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ไปแล้วมากกว่า ๙๐,๐๐๐ ราย

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานบริการเงินกู้ยืมที่ผ่านมาของกองทุนฯ ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ได้แก่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้สะท้อนสาเหตุของปัญหาการที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมกองทุนฯ คืนอย่างต่อเนื่องนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความไม่สะดวกในการเดินทางมาชำระเงิน ทั้งนี้ เดิมทีกองบริหารกองทุนฯ ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการชำระเงินที่หลากหลายโดยคำนึงถึงคนพิการเป็นสำคัญ โดยเปิดให้ชำระเงินคืน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ๑.ชำระด้วยเงินสดที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒.ชำระทางธนาณัติ ๓.ชำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาด้วยระบบ Barcode และ ๔.ชำระโดยการหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย อย่างไรก็ตาม ล่า สุด พม.ได้พัฒนาช่องทางในการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เนื่องจากเป็นความต้องการของคนพิการ อีกทั้งผู้ให้บริการและสถานที่ให้บริการมีจำนวนมาก กระจายอยู่ทุกพื้นที่ และเป็นสถานที่ที่รับชำระหนี้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อยู่แล้ว เช่น ชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

“การเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มี กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งร้านสะดวกซื้อ ๗-eleven หรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ และบิ๊กซี จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้พิการที่ต้องการชำระเงินกู้ยืมกองทุนฯ จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระเงินกู้ได้” นายวิเชียร กล่าว

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000057284 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ พ.ค.๕๖
วันที่โพสต์: 15/05/2556 เวลา 04:25:24 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.เอาใจผู้พิการเพิ่มช่องทางชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้เคาน์เตอร์เซอร์วิส นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวระหว่างแถลงข่าวการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านเคาน์ เตอร์เซอร์วิสของร้านสะดวกซื้อ (๗-eleven) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการเรื่องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ทำโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรคนพิการ การให้บริการเงินกู้ยืมประกอบอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระหรือขยายกิจการของตน แต่ขาดแคลนเงินลงทุน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคนพิการสามารถกู้ยืมฯ ได้ภายในวงเงินไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระคืนกองทุนฯ ภายในระยะเวลา ๕ ปี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ มีการดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ไปแล้วมากกว่า ๙๐,๐๐๐ ราย ทั้งนี้ จากการดำเนินงานบริการเงินกู้ยืมที่ผ่านมาของกองทุนฯ ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ได้แก่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้สะท้อนสาเหตุของปัญหาการที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมกองทุนฯ คืนอย่างต่อเนื่องนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความไม่สะดวกในการเดินทางมาชำระเงิน ทั้งนี้ เดิมทีกองบริหารกองทุนฯ ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการชำระเงินที่หลากหลายโดยคำนึงถึงคนพิการเป็นสำคัญ โดยเปิดให้ชำระเงินคืน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ๑.ชำระด้วยเงินสดที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒.ชำระทางธนาณัติ ๓.ชำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาด้วยระบบ Barcode และ ๔.ชำระโดยการหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย อย่างไรก็ตาม ล่า สุด พม.ได้พัฒนาช่องทางในการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เนื่องจากเป็นความต้องการของคนพิการ อีกทั้งผู้ให้บริการและสถานที่ให้บริการมีจำนวนมาก กระจายอยู่ทุกพื้นที่ และเป็นสถานที่ที่รับชำระหนี้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อยู่แล้ว เช่น ชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น “การเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มี กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งร้านสะดวกซื้อ ๗-eleven หรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ และบิ๊กซี จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้พิการที่ต้องการชำระเงินกู้ยืมกองทุนฯ จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระเงินกู้ได้” นายวิเชียร กล่าว ขอบคุณ...http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000057284

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...