ศรีสะเกษจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้เด็กพิการ

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ วันที่ 6 เม.ย.56 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กันมากับประเพณีตรุษ จีน จึงมีการเรียกรวมกันว่า “ประเพณีตรุษสงกรานต์” หมายถึง ประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประเพณีวันสงกรานต์เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่เรา เคารพนับถือ การรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ ถือเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทยที่เป็นสิริมงคล ซึ่งการจัดกิจกรรมให้เด็กพิการ มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดทักษะชีวิต รู้จักการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของเด็กพิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ขึ้น ในวันที่ 8 เม.ย. นี้ ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ขึ้น ในวันที่ 8 เม.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-14.30 น. ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะมีกิจกรรม เพื่อให้เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ได้รับประสบการณ์หลากหลาย เกิดทักษะชีวิตที่ดีการรดน้ำขอพร จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ พ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพิการ คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กพิการ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ ตลอดทั้งหน่วยงานเครือข่าย และเพื่อให้เด็กพิการได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ฯ ขอเชิญชวนพ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพิการ และผู้ใจบุญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หรือผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนของรางวัลหรืออาหารกลางวัล แก่เด็กพิการ สามารถแจ้งการสนับสนุนได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ โทร 0-4561-7401 , 08-9848-4128.

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/thailand/195602 (ขนาดไฟล์: 142)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 เม.ย. 56
วันที่โพสต์: 19/04/2556 เวลา 04:02:46 ดูภาพสไลด์โชว์ ศรีสะเกษจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้เด็กพิการ