คุณค่าช้าง มีมากกว่าที่เห็น ร่วมบำบัดบุคคลออทิสติกครั้งแรกของโลก

แสดงความคิดเห็น

การที่พ่อแม่มีลูกสมประกอบในทุกด้านถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ก็มีบางครอบครัวที่ลูกหลานเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณีไป โดยเฉพาะในกรณีที่ครอบครัวใด มีลูกหลานเป็นออทิสติกก็คงต้องใช้เวลา และความใกล้ชิดกับเด็กมากกว่าปกติ ผู้ปกครองบางรายต้องทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ บางครอบครัวอับอายขายหน้าที่มีสมาชิกเป็นออทิสติก จนต้องเก็บตัวเด็กไว้ในบ้านไม่ให้ออกสู่สังคมภายนอก ซึ่งนั่นเป็นวิธีการที่ผิด ดังนั้นหากครอบครัวใดมีสมาชิกที่เป็นออทิสติก การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามผลักดัน และพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้สามารถใช้ชีวิตได้ก็เรื่องที่สมควรดำเนินการ เพราะในปัจจุบันสังคมภายนอกพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและมีความเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เห็นความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ปกครองในการฟื้นฟู

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้ดำเนินกิจกรรมโดยจัดโปรแกรมช้างบำบัดให้กับน้องๆ กลุ่มนี้ โดยร่วมมือกับ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ศึกษาวิจัยเพื่อนำเอาช้างไทยมาช่วยเป็นสื่อในการบำบัดบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการศึกษาครั้งแรกของโลก ที่นำเอาช้างมาบำบัดบุคคลออทิสติก

รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ อาจารย์จากภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เด็กและกลุ่มบุคคลออทิสติกมีข้อจำกัดในเรื่องการร่วมกิจกรรมทางสังคมกับผู้อื่น ทางภาควิชากิจกรรมบำบัดเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางสังคมแก่เด็กกลุ่มนี้ จึงได้จัดโปรแกรมบำบัดที่ใช้ช้างไทยสำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ เป็นการเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาในเด็กกลุ่มนี้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของช้างไทยอีกด้วย และการที่นำช้างมาใช้ในโปรแกรมบำบัดก็มีผลสรุปออกมาอยางน่าพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างเด็กและวัยรุ่นออทิสติก พบว่าได้ผลดียิ่ง สามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นรู้จักเข้าหาและสนทนาโต้ตอบกับบุคคลรอบข้างได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับระดับการตื่นตัวของร่างกายให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะทำให้เด็กตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้ดีขึ้น ความสามารถพื้นฐานด้านการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวพัฒนาดีขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรม และอารมณ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานร่วมกิจกรรมนั้นเรามาทำความเข้าใจกับโครงการช้างบำบัด ว่าคืออะไรกันแน่

ช้างบำบัด (Elephant – assisted therapy Program) คือการนำเอาช้างมาใช้เป็นสื่อในการบำบัด ทั้งนี้อาศัยนักกิจกรรมบำบัดในการออกแบบ และปรับขั้นตอนของกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถของผู้รับบริการ อาศัยช้างในการสร้างแรงจูงใจ ความสนใจในการทำกิจกรรม สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างคนกับสัตว์ เพิ่มการรับรู้สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจกฎกติกาสังคมและทักษะกิจกรรมการดำเนินชีวิต ช่วยให้เกิดเรื่องของความประทับใจที่เด็กอยากบอกเล่า เพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษา อารมณ์ และการแสดงออก

ทำไมต้องเป็นช้าง - 1.ช้างเป็นสัตว์บก เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีขนาดสมองใหญ่ที่สุดในโลก คือประมาณ 5,000-6,000 กรัม ในขณะที่มนุษย์มีขนาดสมอง 1,000 กรัม มีระบบการพัฒนาสมองคล้ายมนุษย์ มีความสามารถในการเรียนรู้เกือบ 70% ในขณะที่มนุษย์มีประมาณ 75% แต่ช้างมีการพัฒนาด้านการเจริญพันธุ์ และการพัฒนาสมองต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับผู้สอน ดังนั้นการฝึกช้างที่มีระบบ จะสามารถพัฒนาช้างให้เหมาะสมกับการบำบัดได้ 2.ช้างมีโครงสร้างร่างกายที่สมดุลย์ ทำให้เด็กที่นั่งขี่บนตัวช้างเกิดความมั่นใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมการขี่ช้างเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการ “ทรงร่าง” ซึ่งถือเป็นตัวชี้ในการพัฒนาทางร่างกาย 3.ช้างมีความเร็วในการเดินเท่ากับมนุษย์ทำให้การใช้ช้างเพื่อกิจกรรมการบำบัดสอดคล้องกับธรรมชาติการเคลื่อนไหวของมนุษย์ 4.ช้างเป็นสัตว์สังคม มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงการยอมรับสมาชิกเข้าสู่กลุ่ม ทำให้เด็กออทิสติกมีการพัฒนาการเข้าสังคม การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ระเบียบสังคม 5.ช้างเป็นเพื่อนตัวใหญ่ที่กินอาหารเก่ง เด็กสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาการเข้าสังคม การวางแผนกิจกรรมประจำวัน เช่น การให้อาหารช้าง การเข้าคิวรอซื้ออาหารช้าง การเลือกและวางแผนการซื้ออาหารช้าง การขอโทษ การให้อภัย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและการเข้าสังคม 6.ช้างมีระบบเสียงพิเศษ ที่สามารถกระตุ้นการทำงานของอวัยวะการรับสัมผัสของมนุษย์ ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็น การจุดประกายความคิด การพัฒนาระบบรับรู้ รับสัมผัส และการสื่อสารกับบุคคลอื่นและช้างได้ดีขึ้น 7.ช้างมีความเป็นเด็กรักสนุก เช่นเดียวกับเด็ก วัยเด็กจนถึงเด็ก 12 ขวบ ทำให้เด็กออทิสติกสามารถรับรู้ความสนุกร่าเริง ผ่อนคลายความเครียด เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำกิจกรรมผ่อนคลาย กิจกรรมสันทนาการซึ่งมีผลดีต่อการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และความคิดของเด็ก 8.ช้างชอบการสัมผัส ชอบการแสดงความรัก ซึ่งช้างทำได้หลายมิติ เช่นการใช้งวงสัมผัสร่างกายเด็ก ตอบสนองการกอดและสัมผัสที่นุ่มนวล มีเสียงที่ส่งผ่านความสุข และเด็กรับรู้ได้9.ช้างแสดงออกต่อเด็กออทิสติก เช่นเดียวกับแสดงออกกับเด็กปกติ ทำให้เด็กมีความรู้สึกมั่นใจในสถานภาพทางสังคม และมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก และ 10.กิจกรรมที่ใช้ช้าง เพื่อให้เด็กเปลี่ยนสภาพและการรับรู้ จากการเป็นภาวะหรือปัญหาของสังคม เป็นผู้ทำประโยชน์ และช่วยเหลือการงาน ช่วยเหลือช้างเช่นกิจกรรมการให้อาหารช้าง การอาบน้ำให้ช้าง การขี่ช้างไปกินอาหาร การเก็บมูลช้าง

ความฉลาดของช้างไทย - ช้างไทย เป็นช้างเอเชีย ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว สามารถนำมาฝึกใช้ในการใช้งาน ให้ทำตามคำสั่งของมนุษย์ได้ สรีระของช้างไทย ซึ่งเป็นช้างเอเชีย มีศีรษะใหญ่ มีมันสมองมาก ทำให้ช้างที่นำมาจากป่า เพื่อนำมาเลี้ยงเป็นช้างบ้านมีความฉลาด สามารถสื่อสารกับมนุษย์ ผู้นำมาฝึกคนเลี้ยงช้างหรือควาญช้าง โดยเฉพาะที่เป็นชาวไทยกูยหรือส่วย แห่งจังหวัดสุรินทร์ จะมีความชำนาญ ในการฝึกช้างเป็นพิเศษ ช้างไทยจัดเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้กับภาษาพูดของมนุษย์ และอากัปกิริยา อาการ ที่สื่อสาร เข้าใจกันได้

โปรแกรมช้างบำบัด กำลังเปิดรับสมัครเด็กและบุคคลออทิสติก อายุระหว่าง 8-9 19 ปี ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่นรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำได้เอง ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556 ท่านที่สนใจก็ติดต่อได้ที่ โครงการช้าง ชั้น 11 คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0-5394-9295 หรือ e-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/03/คุณค่าช้าง-มีมากกว่าที่

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 19/03/2556 เวลา 03:26:34

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การที่พ่อแม่มีลูกสมประกอบในทุกด้านถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ก็มีบางครอบครัวที่ลูกหลานเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณีไป โดยเฉพาะในกรณีที่ครอบครัวใด มีลูกหลานเป็นออทิสติกก็คงต้องใช้เวลา และความใกล้ชิดกับเด็กมากกว่าปกติ ผู้ปกครองบางรายต้องทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ บางครอบครัวอับอายขายหน้าที่มีสมาชิกเป็นออทิสติก จนต้องเก็บตัวเด็กไว้ในบ้านไม่ให้ออกสู่สังคมภายนอก ซึ่งนั่นเป็นวิธีการที่ผิด ดังนั้นหากครอบครัวใดมีสมาชิกที่เป็นออทิสติก การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามผลักดัน และพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้สามารถใช้ชีวิตได้ก็เรื่องที่สมควรดำเนินการ เพราะในปัจจุบันสังคมภายนอกพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและมีความเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เห็นความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ปกครองในการฟื้นฟู ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้ดำเนินกิจกรรมโดยจัดโปรแกรมช้างบำบัดให้กับน้องๆ กลุ่มนี้ โดยร่วมมือกับ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ศึกษาวิจัยเพื่อนำเอาช้างไทยมาช่วยเป็นสื่อในการบำบัดบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการศึกษาครั้งแรกของโลก ที่นำเอาช้างมาบำบัดบุคคลออทิสติก รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ อาจารย์จากภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เด็กและกลุ่มบุคคลออทิสติกมีข้อจำกัดในเรื่องการร่วมกิจกรรมทางสังคมกับผู้อื่น ทางภาควิชากิจกรรมบำบัดเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางสังคมแก่เด็กกลุ่มนี้ จึงได้จัดโปรแกรมบำบัดที่ใช้ช้างไทยสำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ เป็นการเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาในเด็กกลุ่มนี้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของช้างไทยอีกด้วย และการที่นำช้างมาใช้ในโปรแกรมบำบัดก็มีผลสรุปออกมาอยางน่าพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างเด็กและวัยรุ่นออทิสติก พบว่าได้ผลดียิ่ง สามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นรู้จักเข้าหาและสนทนาโต้ตอบกับบุคคลรอบข้างได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับระดับการตื่นตัวของร่างกายให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะทำให้เด็กตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้ดีขึ้น ความสามารถพื้นฐานด้านการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวพัฒนาดีขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรม และอารมณ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานร่วมกิจกรรมนั้นเรามาทำความเข้าใจกับโครงการช้างบำบัด ว่าคืออะไรกันแน่ ช้างบำบัด (Elephant – assisted therapy Program) คือการนำเอาช้างมาใช้เป็นสื่อในการบำบัด ทั้งนี้อาศัยนักกิจกรรมบำบัดในการออกแบบ และปรับขั้นตอนของกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถของผู้รับบริการ อาศัยช้างในการสร้างแรงจูงใจ ความสนใจในการทำกิจกรรม สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างคนกับสัตว์ เพิ่มการรับรู้สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจกฎกติกาสังคมและทักษะกิจกรรมการดำเนินชีวิต ช่วยให้เกิดเรื่องของความประทับใจที่เด็กอยากบอกเล่า เพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษา อารมณ์ และการแสดงออก ทำไมต้องเป็นช้าง - 1.ช้างเป็นสัตว์บก เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีขนาดสมองใหญ่ที่สุดในโลก คือประมาณ 5,000-6,000 กรัม ในขณะที่มนุษย์มีขนาดสมอง 1,000 กรัม มีระบบการพัฒนาสมองคล้ายมนุษย์ มีความสามารถในการเรียนรู้เกือบ 70% ในขณะที่มนุษย์มีประมาณ 75% แต่ช้างมีการพัฒนาด้านการเจริญพันธุ์ และการพัฒนาสมองต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับผู้สอน ดังนั้นการฝึกช้างที่มีระบบ จะสามารถพัฒนาช้างให้เหมาะสมกับการบำบัดได้ 2.ช้างมีโครงสร้างร่างกายที่สมดุลย์ ทำให้เด็กที่นั่งขี่บนตัวช้างเกิดความมั่นใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมการขี่ช้างเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการ “ทรงร่าง” ซึ่งถือเป็นตัวชี้ในการพัฒนาทางร่างกาย 3.ช้างมีความเร็วในการเดินเท่ากับมนุษย์ทำให้การใช้ช้างเพื่อกิจกรรมการบำบัดสอดคล้องกับธรรมชาติการเคลื่อนไหวของมนุษย์ 4.ช้างเป็นสัตว์สังคม มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงการยอมรับสมาชิกเข้าสู่กลุ่ม ทำให้เด็กออทิสติกมีการพัฒนาการเข้าสังคม การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ระเบียบสังคม 5.ช้างเป็นเพื่อนตัวใหญ่ที่กินอาหารเก่ง เด็กสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาการเข้าสังคม การวางแผนกิจกรรมประจำวัน เช่น การให้อาหารช้าง การเข้าคิวรอซื้ออาหารช้าง การเลือกและวางแผนการซื้ออาหารช้าง การขอโทษ การให้อภัย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและการเข้าสังคม 6.ช้างมีระบบเสียงพิเศษ ที่สามารถกระตุ้นการทำงานของอวัยวะการรับสัมผัสของมนุษย์ ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็น การจุดประกายความคิด การพัฒนาระบบรับรู้ รับสัมผัส และการสื่อสารกับบุคคลอื่นและช้างได้ดีขึ้น 7.ช้างมีความเป็นเด็กรักสนุก เช่นเดียวกับเด็ก วัยเด็กจนถึงเด็ก 12 ขวบ ทำให้เด็กออทิสติกสามารถรับรู้ความสนุกร่าเริง ผ่อนคลายความเครียด เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำกิจกรรมผ่อนคลาย กิจกรรมสันทนาการซึ่งมีผลดีต่อการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และความคิดของเด็ก 8.ช้างชอบการสัมผัส ชอบการแสดงความรัก ซึ่งช้างทำได้หลายมิติ เช่นการใช้งวงสัมผัสร่างกายเด็ก ตอบสนองการกอดและสัมผัสที่นุ่มนวล มีเสียงที่ส่งผ่านความสุข และเด็กรับรู้ได้9.ช้างแสดงออกต่อเด็กออทิสติก เช่นเดียวกับแสดงออกกับเด็กปกติ ทำให้เด็กมีความรู้สึกมั่นใจในสถานภาพทางสังคม และมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก และ 10.กิจกรรมที่ใช้ช้าง เพื่อให้เด็กเปลี่ยนสภาพและการรับรู้ จากการเป็นภาวะหรือปัญหาของสังคม เป็นผู้ทำประโยชน์ และช่วยเหลือการงาน ช่วยเหลือช้างเช่นกิจกรรมการให้อาหารช้าง การอาบน้ำให้ช้าง การขี่ช้างไปกินอาหาร การเก็บมูลช้าง ความฉลาดของช้างไทย - ช้างไทย เป็นช้างเอเชีย ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว สามารถนำมาฝึกใช้ในการใช้งาน ให้ทำตามคำสั่งของมนุษย์ได้ สรีระของช้างไทย ซึ่งเป็นช้างเอเชีย มีศีรษะใหญ่ มีมันสมองมาก ทำให้ช้างที่นำมาจากป่า เพื่อนำมาเลี้ยงเป็นช้างบ้านมีความฉลาด สามารถสื่อสารกับมนุษย์ ผู้นำมาฝึกคนเลี้ยงช้างหรือควาญช้าง โดยเฉพาะที่เป็นชาวไทยกูยหรือส่วย แห่งจังหวัดสุรินทร์ จะมีความชำนาญ ในการฝึกช้างเป็นพิเศษ ช้างไทยจัดเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้กับภาษาพูดของมนุษย์ และอากัปกิริยา อาการ ที่สื่อสาร เข้าใจกันได้ โปรแกรมช้างบำบัด กำลังเปิดรับสมัครเด็กและบุคคลออทิสติก อายุระหว่าง 8-9 19 ปี ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่นรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำได้เอง ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556 ท่านที่สนใจก็ติดต่อได้ที่ โครงการช้าง ชั้น 11 คณะเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0-5394-9295 หรือ e-mail: changbumbud.amscmu@gmail.com ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/03/คุณค่าช้าง-มีมากกว่าที่

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...