ลิงค์องค์กรและหน่วยงาน หน้า 8

ไม่จำกัดประเภทองค์กร+ไม่จำกัดประเภทความพิการ

 1. 106สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 2. 107สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น.
 3. 108สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 4. 109สำนักงานการศึกษาขั้นฟื้นฐาน
 5. 110สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. 111สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)
 7. 112สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
 8. 113สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
 9. 114สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
 10. 115สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
 11. 116สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 12. 117สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
 13. 118สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 14. 119สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
 15. 120สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท