ลิงค์องค์กรและหน่วยงาน หน้า 8

ไม่จำกัดประเภทองค์กร+ไม่จำกัดประเภทความพิการ

 1. 106สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
 2. 107สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 3. 108สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น.
 4. 109สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 5. 110สำนักงานการศึกษาขั้นฟื้นฐาน
 6. 111สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. 112สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)
 8. 113สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
 9. 114สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
 10. 115สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
 11. 116สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
 12. 117สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 13. 118สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
 14. 119สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 15. 120สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี