สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Council of Disable People of Thailand

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนของคนพิการ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

เว็บไซต์

http://www.dth.or.th

โลโก้

โลโก้ของ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ: 30 เมษายน 2558