เว็บไซต์ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม

โลโก้ กระทรวงคมนาคม

ชื่อเว็บไซต์ : การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม

ชื่อภาษาอังกฤษ : -

ชื่อย่อ : -

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://accessibility.mot.go.th/

ข้อมูลเว็บไซต์

เกี่ยวกับ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการบริการ ขนส่งสาธารณะ เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ฐานะ เพศ อายุ ความพิการ และสภาพทางกายหรือทางจิตใจ ลดความเหลือมล้ำทางสังคม

สามารถเดินทางออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย มั่นใจ สามารถมีชีวิตอิสระ ไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองเต็มตามศักยภาพจะได้ไม่เป็นภาระของคนรอบข้าง หรือของสังคมอีกต่อไป ได้ภูมิใจตัวเองว่าทุกคนก็มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ เป็นรูปธรรม และส่งผลให้การดำเนินงาน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 3 ขึ้น

เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการการดำเนินงานด้านการจัด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก เพื่อ ลดอุปสรรค และข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ทำให้เกิดอิสระในการเดินทางของ คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ

ที่มา: http://accessibility.mot.go.th/
วันที่โพสต์: 31/08/2560 เวลา 14:01:30 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ของกระทรวงคมนาคม

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด