ห้องกฎหมาย หน้า 3

 1. 31พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2535 2022/0 30/07/2556
 2. 32ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคนพิการ 1335/0 30/07/2556
 3. 33ร่าง (ปรับวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๖) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒน... 1246/0 5/07/2556
 4. 34ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ... 610/0 28/06/2556
 5. 35ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ... 602/0 28/06/2556
 6. 36ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ... 734/0 28/06/2556
 7. 37ร่าง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ... 724/0 28/06/2556
 8. 38แนวทางการจัดทำร่างอนุบัญญัติ ที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพั... 824/0 13/06/2556
 9. 39ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนั... 904/0 8/06/2556
 10. 40ยูนิเซฟเรียกร้องสังคมเปิดโอกาสให้เด็กพิการมีส่วนร่วมมากขึ้น 2327/0 2/06/2556
 11. 41เศรษฐศาสตร์ มธ.ชี้ กสทช... กำหนดเนื้อหาดูถูกคนพิหาร ทำให้อับอาย... 1390/0 19/05/2556
 12. 42คนพิการ กับ โทรทัศน์ดิจิตอล 3268/0 17/05/2556
 13. 43การจ้างงานคนพิการให้ทำงานที่องค์กรคนพิการ ตามมาตรา ๓๓ 3625/0 9/05/2556
 14. 44ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,200,000 บาท 1733/0 3/05/2556
 15. 45สหรัฐตัดสินชดเชย 240 ล้านดอลล์ แรงงาน"พิการทางสมอง"ถูกกระทำทารุณ... 1286/0 3/05/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย