ข้อเสนอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านคนพิการ ต่อ ผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาบางส่วน

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยชื่นชม ที่ “กรุงเทพมหานคร” เอาในใส่ดำเนินงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โดยที่ คนพิการถูกละเลยและทอดทิ้ง ให้เป็น “คนด้อยโอกาส” ที่มีชีวิตอยู่กับความเหลื่อมล้ำ ลำบาก และยากจนเป็นเวลายาวนาน ฉะนั้น “งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อให้คนพิการในกรุงเทพมหานครสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกับคนทั่วไปจึงจำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินงานต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อเสนอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านคนพิการ ต่อ ผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:51:55

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย