การจ้างงานคนพิการให้ทำงานที่องค์กรคนพิการ ตามมาตรา ๓๓

เนื้อหาบางส่วน

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร : การจ้างงานคนพิการให้ทำงานที่องค์กรคนพิการ ตามมาตรา ๓๓

ที่มา: มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:46:32

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย