ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ

เนื้อหาบางส่วน

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการต่างๆ หรือทหารผ่านศึกที่ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีให้ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่คิดมูลค่ารวมทั้งคนพิการ ให้สามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการของรัฐได้อย่างสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ ๗ (๑๕/๒๕๔๖) วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด : ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ

ที่มา: http://law.longdo.com/law/675/sub45574
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:43:31

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย