สาระสำคัญ ร่าง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

เนื้อหาบางส่วน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการสัมมนา เรื่อง “โครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” ซึ่งจากการอภิปรายโดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สาม นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายประหยัด ดีอ่อง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดำเนินการอภิปรายโดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ คณะกรรมาธิการฯ )และ การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ อย่างกว้างขวาง สรุปสาระสำคัญที่นำเสนอใน ร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมให้คนพิการทุกคนเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อนำคนพิการไปสู่การ “ดำรงชีวิตอิสระ” ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : สาระสำคัญ ร่าง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:21:22

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย