ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคนพิการ

เนื้อหาบางส่วน

ในการสัมมนา เรื่อง ข้อเสนอแนะบัญญัติว่าด้วยเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา ๒ กลุ่มคนพิการได้กำหนดแนวทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดย พิจารณาประเด็นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับการพิจารณา ข้อเสนอของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยต่อการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการสัมมนาเรื่อง “บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ” จัดโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ กลุ่มคนพิการได้เสนอแนวทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่รวม ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ปรับข้อความในมาตราที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรง ได้แก่ มาตรา ๓๐ ๕๕ และ ๘๐ ๒) ปรับมาตราอื่นๆ ให้ครอบคลุมเรื่องคนพิการ ๓) นำเสนอแนวทางการปรับหลักการสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญ และ ๔) นำเสนอประเด็นทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคนพิการ

ที่มา: คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ ใน คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:16:15

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย