รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบรรณารักษ์ : กรมประมง

กรมประมง

กรมประมง

ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ (สำนักงานเลขานุการกรม) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จำแนกหมวกหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์หรือทางสารนิเทศศาสตร์

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 (ในเวลาราชการ)

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-5612340

รายละเอียดการรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637262656027018660.pdf (ขนาดไฟล์: 352801)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://gg.gg/jn5l5
วันที่โพสต์: 23/06/2563 เวลา 11:56:06 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบรรณารักษ์ : กรมประมง