จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ พร้อมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานคนพิการ และรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

คนพิการ และผู้ว่างงานจำนวนมาก ทะยอยเดินทางเข้าลงทะเบียนเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ ที่โรงแรมนครแพร่ทาวน์เวอร์ อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งกิจกรรม นอกจากจะมีการอภิปราย เรื่องการส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำของคนพิการโดยผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่แล้ว ยังมีบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มารับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ทั้งคนพิการและผู้ว่างงานทั่วไป พร้อมกันนี้ ยังมีการรับลงทะเบียนคนพิการ ให้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพแบบกลุ่มของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดแพร่อีกด้วย

นางธิภกร นันทพงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากข้อมูลจังหวัดแพร่ มีคนพิการประมาณ 20,000 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ มีคนพิการมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการงานทำที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ รวม 1,478 คน และองค์ปกครองส่วนท้องอีก 185 ราย ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานอย่างน้อย ร้อยละ 1 ในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน หากไม่รับคนพิการเข้าทำงาน ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมคนพิการทุกประเภทในจังหวัดแพร่ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อค้นหาและสำรวจคนพิการที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ หรือฝึกอบรม เตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านอาชีพคนพิการ และการมีงานทำของคนพิการ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะเปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาสของสังคมต่อไป

ขอบคุณ http://phrae.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130509113927

ที่มา: สวท.แพร่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 10/05/2556 เวลา 03:29:02

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ พร้อมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานคนพิการ และรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 คนพิการ และผู้ว่างงานจำนวนมาก ทะยอยเดินทางเข้าลงทะเบียนเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ ที่โรงแรมนครแพร่ทาวน์เวอร์ อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งกิจกรรม นอกจากจะมีการอภิปราย เรื่องการส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำของคนพิการโดยผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่แล้ว ยังมีบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มารับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ทั้งคนพิการและผู้ว่างงานทั่วไป พร้อมกันนี้ ยังมีการรับลงทะเบียนคนพิการ ให้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพแบบกลุ่มของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดแพร่อีกด้วย นางธิภกร นันทพงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากข้อมูลจังหวัดแพร่ มีคนพิการประมาณ 20,000 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ มีคนพิการมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ต้องการงานทำที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ รวม 1,478 คน และองค์ปกครองส่วนท้องอีก 185 ราย ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานอย่างน้อย ร้อยละ 1 ในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน หากไม่รับคนพิการเข้าทำงาน ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมคนพิการทุกประเภทในจังหวัดแพร่ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อค้นหาและสำรวจคนพิการที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ หรือฝึกอบรม เตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิด้านอาชีพคนพิการ และการมีงานทำของคนพิการ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะเปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาสของสังคมต่อไป ขอบคุณ… http://phrae.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130509113927

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...