สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 8-30 พ.ค. 56

โลโก้สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2556 เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน 4 ระดับการศึกษาดังต่อไปนี้ คือ 1)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3)ระดับปริญญาตรี และ4)ระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ 30 พ.ค. 2556

โดย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2556 และวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 2556 โดยจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบทั้งหมด รวม 11 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์เลือกครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ต่อไป

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบรับราชการ/หน่วยงานรัฐ ไม่เป็นบุคคลไร้/เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตฯ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นต้น

วิธีการและขั้นตอนการสมัครสอบ 1)กรอกใบสมัครออนไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job3.ocsc.go.th (ขนาดไฟล์: 294) หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2556” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 56 2)พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ลงในกระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่น โดยสามารถเข้าไปค้นหาและพิมพ์แบบฟอร์มในภายหลังได้ 3)ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ (และยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่) เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 130 บาท ภายในวันที่ 8-31 พ.ค. 56 4)ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ภายหลังการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว 2 วันทำการ ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” 5)พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (หลักจาก พ.ก. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว) พร้อมติดรูปถ่าย 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน 6)สำหรับคนพิการ ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย หรือทางการหรือทางการเคลื่อนไหว สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับ และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น โดยจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งเป็น 2 ภาควิชา คือ 1)ภาควิชาความสามารถทั่วไป คือ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล และ2)ภาควิชาภาษาไทย ได้แก่ ความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา โดยผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ ก.พ. ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบรวมทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 10 ก.ค. 56 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ในวันที่ 9 ต.ค. 56 และส่งหนังสือรับรองผลการสอบ ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร(หมายเหตุ* กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสอบฯ ที่ http://job3.ocsc.go.th (ขนาดไฟล์: 294) (สำนักงาน ก.พ./มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 เม.ย. 56)

ที่มา: สำนักงาน ก.พ./มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 31/05/2556 เวลา 02:35:21 ดูภาพสไลด์โชว์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 8-30 พ.ค. 56