เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ : บางกะปิ กทม.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ที่อยู่ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ไม่จำกัดจำนวน

รายละเอียดงาน โทรศัพท์สัมภาษณ์ตัวอย่างหลัก (master Sample) จากฐานข้อมูลของศูนย์ “นิด้าโพล” เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือประเด็นอื่นๆ และจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในแบบสอบถาม (ไม่มีอักษรเบรลล์) โดยจะมีการอบรมก่อนทำงาน

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถพูด อ่าน ฟัง และเขียนได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส. ขึ้นไป

ค่าตอบแทน วันละ 400 บาท (แบบสอบถาม จำนวน 20-40 ชุด/วัน)

ติดต่อ คุณเบญจวรรณ ไชยคิรินทร์ โทรศัพท์ 02-7273596 อีเมล์ nida_poll@nida.ac.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 31/07/2560 เวลา 09:07:09 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ : บางกะปิ กทม.