เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ ชั้น 10 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 93/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานจัดเก็บข้อมูล 2 อัตรา ลักษณะงาน จัดเก็บ-แสกนเอกสาร และบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา มีปรับขึ้นเงินเดือน(ปี) เงินรางวัล(ปี) เบิกค่ารักษาพยาบาล(ตนเอง/คู่สมรส/บุตร และบิดา-มารดา) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ทำงานเกินกว่า 1 ปี) เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เงินตอบแทนพิเศษ(เมื่อพ้นจากงาน) วันลากิจและลาป่วยตามกำหนด อายุไม่เกิน 35 ปี จบม.6 หรือปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน อดทน รักงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ติดต่อ คุณเบญจญาณี คณากรเจริญสุข โทรศัพท์ 0 2695 9990 โทรสาร 0 2695 9991 อีเมล์ benjayan@sec.or.th

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/02/2556 เวลา 02:35:58