สนช.เตรียมพิจารณาร่างพรบ.แผนขั้นตอนปฏิรูปปท.

สนช.เตรียมพิจารณาร่างพรบ.แผนขั้นตอนปฏิรูปปท.

สนช. เตรียมพิจารณาร่าง พรบ.แผนขั้นตอนปฏิรูปประเทศ และร่าง พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม สนช. ในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ซึ่งร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีกรอบเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ตามที่รัฐธรรมูญกำหนด ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู้ระเบียบวาระ ประธานจะแจ้งเรื่องต่อที่ประชุม คือ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ รวมถึงร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=778200 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 เม.ย. 60
วันที่โพสต์: 20/04/2560 เวลา 10:17:51 ดูภาพสไลด์โชว์ สนช.เตรียมพิจารณาร่างพรบ.แผนขั้นตอนปฏิรูปปท.