มกอช. สร้างแอพฯ “TAS2GO” รวมมาตรฐานสินค้าเกษตร

มกอช. สร้างแอพฯ “TAS2GO” รวมมาตรฐานสินค้าเกษตร

มกอช.สร้างแอพพลิเคชั่น “TAS2GO” รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตร 3 หมวด รวมกว่า 277 เรื่อง เปิดช่องเกษตรกร-ผู้ประกอบการดาวน์โหลดใช้เป็นแนวทางพัฒนายกระดับผลผลิตคุณภาพมาตรฐานป้อนตลาด ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ฟรี รับกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย มกอช.จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น “แทสทูโก” (TAS2GO) ขึ้น

โดยแอพฯดังกล่าวได้รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำและประกาศใช้ไปแล้วรวมกว่า 277 เรื่อง แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ มาตรฐานสินค้า 100 เรื่อง มาตรฐานระบบ 138 เรื่อง และมาตรฐานทั่วไป 39 เรื่อง เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถค้นหาและดาวน์โหลดเนื้อหามาตรฐานที่สนใจ

และบันทึกเป็นรายการโปรดเพื่อเรียกดูข้อมูลหรือติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานหากมีการปรับปรุงใหม่ รวมทั้งติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ ทั้งมาตรฐานสินค้าพืช ปศุสัตว์ ประมง มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร และการบังคับใช้มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานสมัครใจ และมาตรฐานบังคับ

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น TAS2GO ได้ฟรีที่ App Store และ Google Play ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก ประกอบด้วย ค้นหามาตรฐาน (Standard) รายการโปรด (Favorite) ประชาสัมพันธ์ (News) และข้อมูล (Information) ซึ่งใช้งานง่ายมาก

โดยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ สามารถใช้ค้นหาและดาวน์โหลดมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐานจีเอพี (GAP) และมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ถือเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และขับเคลื่อนพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

“นอกจากนั้น แอพพลิเคชั่น TAS2GO ยังช่วยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น สำหรับผู้ใช้งานที่มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถฝากคำถามผ่านทางแอพพลิเคชั่น TAS2GO ได้ตลอดเวลา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตอบคำถามหรือให้ข้อมูลที่ต้องการ” นางสาวดุจเดือน กล่าว

ขอบ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_28903

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 4/09/2560 เวลา 10:22:52 ดูภาพสไลด์โชว์ มกอช. สร้างแอพฯ “TAS2GO” รวมมาตรฐานสินค้าเกษตร