ชัยนาทนำร่องเปิดศูนย์ฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อคนพิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

ชัยนาท - สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นำร่องเปิดศูนย์ฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อคนพิการ ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีไอทีควบคู่เพาะปลูก สู่การขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์4.0

รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อคนพิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้และฝึกอาชีพด้านการปลูกเมล่อน และปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน ให้แก่คนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสจ้างงานคนพิการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ที่เข้าร่วมทำงานจำนวน39คน

โดยภายในศูนย์ฯ มีการจัดทำโรงเรือนเพาะปลูกเมล่อน 3 โรง และโรงเรือนเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน 1 โรง ที่ออกแบบโรงเรือนให้มีสภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของคนพิการ โดยมีนักศึกษา ปนป.6 สถาบันพระปกเกล้า มาให้ความรู้ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการสร้างแบรนด์ และทำการตลาด รวมถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านไอทีควบคู่กับการเพาะปลูก ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นโมเดลใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อคนพิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อคนพิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

โรงเรือนเพาะปลูกเมล่อน

ผลผลิตเมล่อน

โรงเรือนเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000022748 (ขนาดไฟล์: 59447)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 7/03/2560 เวลา 11:17:24 ดูภาพสไลด์โชว์ ชัยนาทนำร่องเปิดศูนย์ฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อคนพิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท ชัยนาท - สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นำร่องเปิดศูนย์ฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อคนพิการ ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีไอทีควบคู่เพาะปลูก สู่การขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์4.0 รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อคนพิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้และฝึกอาชีพด้านการปลูกเมล่อน และปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน ให้แก่คนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสจ้างงานคนพิการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ที่เข้าร่วมทำงานจำนวน39คน โดยภายในศูนย์ฯ มีการจัดทำโรงเรือนเพาะปลูกเมล่อน 3 โรง และโรงเรือนเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน 1 โรง ที่ออกแบบโรงเรือนให้มีสภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของคนพิการ โดยมีนักศึกษา ปนป.6 สถาบันพระปกเกล้า มาให้ความรู้ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการสร้างแบรนด์ และทำการตลาด รวมถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านไอทีควบคู่กับการเพาะปลูก ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นโมเดลใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อคนพิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อคนพิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท โรงเรือนเพาะปลูกเมล่อน ผลผลิตเมล่อน โรงเรือนเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000022748

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...