บอร์ด กยท. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560

บอร์ด กยท. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย จนทำให้สวนยางเกิดความเสียหาย ซึ่งจะดำเนินการมอบเงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาทโดยเร็วที่สุด

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ซึ่ง กยท. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งการแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งศูนย์ “กยท.รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้” รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,550,000 บาท แจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ประมาณ 10,000ครัวเรือน และขณะนี้ สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ กยท. จึงได้เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ส่งผลให้ต้นยางได้รับความเสียหาย ไม่สามารถให้ผลผลิตยางได้ ซึ่งยางพาราเป็นพืชที่สามารถทนน้ำท่วมขังได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับอายุของต้นยางด้วย ฉะนั้น การสำรวจพื้นที่สวนยางที่ได้รับความเสียหาย พบว่ามี 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 800 ราย เนื้อที่ประสบภัย 3,624 ไร่ พัทลุง มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 223 ราย เนื้อที่ประสบภัย 1,415 ไร่ สุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 616 ราย เนื้อที่ประสบภัย 8,319 ไร่ ชุมพร มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 5 ราย เนื้อที่ประสบภัย 23 ไร่ ปัตตานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 80 ราย เนื้อที่ประสบภัย 392 ไร่ ตรัง มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 805 ราย เนื้อที่ประสบภัย 7,631 ไร่ กระบี่ มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 122 ราย เนื้อที่ประสบภัย 272 ไร่ นราธิวาส มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 79 ราย เนื้อที่ประสบภัย 481 ไร่ ยะลา มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 89 ราย เนื้อที่ประสบภัย 162 ไร่ และสงขลา มีจำนวนเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 138 ราย เนื้อที่ประสบภัย จำนวน 677 ไร่

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 3,913 ราย มีเนื้อที่สวนยางที่ประสบอุทกภัย 32,655 ไร่ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,739,000 บาท

“กยท. ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จะต้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายละ 3,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และได้แจ้งความเสียหายให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดกรีด” ดร.ธีธัช กล่าว

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_13228

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 28/02/2560 เวลา 08:59:57 ดูภาพสไลด์โชว์ บอร์ด กยท. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560